De adolescent in de literatuur

Vanaf halverwege de jaren negentig zijn er steeds meer aanwijzgingen dat het niet goed gaat met jongens in het onderwijs. Dit ‘boys problem’ wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijk en publiek debat (Veendrick, 2004). Ook het Jaarboek (CBS, 2011) bevestigt het achterblijven van jongens. In het hoger onderwijs studeerden vorig jaar 48% jongens. 25% van hen, t.o. 18% meisjes, verlaat het hoger onderwijs voortijdig. Dat vraagt om een aanpak die helpt jongens hun achterstand in te lopen.

Op de site van Lauk Woltring is een schat aan literatuur en verwijzingen te vinden die speciaal bedoeld zijn om meer constructief om te gaan met jongens/studenten: http://www.laukwoltring.nl/pages/nl/literatuur/lauk-woltring.php

In zijn openingsrede We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect schrijft Laurence Steinberg over het belang van het toepassen van de kennis die de laatste 25 jaar is verzameld over de adolescentie. Dat het nu de tijd is om ouders te helpen profiteren van die kennis. Want het is nu bekend dat adolescenten behoefte hebben aan ouders die stevig zijn en warm, en die de behoefte aan autonomie van hun adolescent erkennen.

Volgens Steinberg hebben adolescenten in onze tijd belang bij ouders die hen helpen hun zelfvertrouwen, hun prestatie-motivatie, zelfbeheersing en sociaal vertrouwen ontwikkelen. Dat vraagt van ouders vorming en training op het gebied van opvoeding en communicatie met de adolescent, en van diverse andere actoren in de samenleving voldoende voorlichting en ondersteuning van ouders in deze fase van samenleven. De volledige tekst van het artikel is te downloaden via:
https://www.researchgate.net/publication/227527682_We_Know_Some_Things_Parent-Adolescent_Relationships_in_Retrospect_and_Prospect

Het  verschijnen van haar boek Mindset (2006) heeft de Stanford professor Carol Dweck wereldwijd bekend en geliefd gemaakt. In dit filmpje vertelt ze hoe belangrijk het is om een groeigericht houding te ontwikkelen en los te komen van ‘dat kan ik niet’: https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

Bij het afscheid van het WRR-staflid dr. G. Kronjee is een boek gepubliceerd onder de titel De tijd van ons leven (2009). In het boek wordt door verschillende gezaghebbende auteurs op ‘agenderende en confronterende’ manier stil gestaan bij het leven in ons tijdsgewricht. Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de adolescentie. Mooi om zo uw wereldbeeld op te rekken en de positie van uw adolescent vanuit weer een ander perspectief te beschouwen. (Met inbreng van Rene Diekstra, Micha de Winter en poëzie van o.a. Ischa Meijer.) U kunt de publicatie downloaden via https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2009/10/08/de-tijd-van-ons-leven

De Fontys Hogeschool lector dr. Tom Luken concludeert in zijn artikel De (on)mogelijkheid van zelfsturing dat de meeste jongeren niet in staat zijn tot zelfsturing omdat ze overzicht en autonomie missen. Hij ondersteunt zijn standpunt met inzichten uit hersenonderzoek w.o. dat van Crone en Mieras (zie de bronnenlijst op deze website). Volgens hem zijn rijping, levenservaring en de stimulans daartoe belangrijk om tot een idee van zelfregulatie te komen. http://www.sensybp.nl/documents/nieuwlerenenzelfsturing.pdf

In zijn oratie legt de hoogleraar Henk Aarts (2006) uit dat veel zelfsturing en doelbepaling helemaal niet zo bewust verlopen als we willen geloven. Het is goed om te beseffen dat veel van de dingen die onze studerende jongens doen onbewust wordt aangezet, o.a. door hun omgeving, door de mensen met wie ze omgaan, en door de mate waarin een bepaald doel een positieve associatie oproept. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/32859/aarts_2006_oratie.pdf?…1

Met de volgende link wordt u naar de oratie van prof.dr. Michiel Westenberg gebracht. Hij geeft in zijn dies oratie een mooi beeld van het wel en wee  van de adolescent in deze tijd en een ‘verklaring voor de eeuwenlange verwarring over de volwassenwording’ van jonge mensen.  ’Al bij de Romeinen stonden jonge mannen tot hun 25-ste onder begeleiding van een oude wijze man. (Daarna konden ze een gezin stichten.)’ https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-westenberg.pdf
De tekst van de oratie wordt ook gegeven.

x