Don’t pump up the sunshine

De Amerikaanse Barbara Frederickson bedrijft positieve psychologie, een gewaardeerde stroming met veel betekenis voor het alledaagse leven. Ook studenten kunnen hun voordeel doen met inzichten van Frederickson.

In het korte fragment http://www.youtube.com/watch?v=_hFzxfQpLjM toont zij het belang van een optimale balans tussen positieve en negatieve ervaringen. Zij vergelijkt de balans met een zeilschip, de romp en kiel vertegenwoordigen het negatieve, de mast en zeilen het positieve, het één kan niet zonder het andere.

‘Don’t pump up the sunshine’ beveelt zij aan maar geef vorm aan een positieve mindset door steeds opnieuw open te zijn, nieuwsgierig, aardig en echt. ‘Tob niet over de toekomst’ zegt ze, en ‘somber niet over het verleden’, maar sta open voor bronnen die je positief beïnvloeden.

Martine Delfos

Martine Delfos is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar kenmerken van jeugd en jongeren en niet te missen als informatiebron voor opvoedondersteuning. Haar recente boek[1] is een must-read voor ouders,  niet in de laatste plaats vanwege de samenvattende oneliners die overtuiging en actie motiveren. (‘Ouders zijn soms bang dat het zinloos is om grenzen te stellen.’, p.280).

Mooi is dat het wortelt in zeer oude kennis (Aristoteles:  ‘het karakter van de jeugd is geneigd tot begeerte’), de jongste inzichten over rijping van het centrale zenuwstelsel ( ‘De rijping ervan duurt 27 jaar.’ p.56) en de invloed van media en het virtuele milieu (‘Het VM is een opvoedende instantie die niet als zodanig is bedoeld.’ p. 191)

Vooral in een tijd waarin veel aandacht gevraagd wordt voor jongens-en-onderwijs[2], is belangrijk dat ouders zich realiseren welke positie zij innemen in het netwerk van hun kind, en hoe zij met hun kind kunnen communiceren.

Informeer je ook met http://hetkind.org/2014/12/13/lezing-martine-delfos-pubers-willen-hun-hersens-gebruiken/

 

 

 [1] Psychologie van de adolescentie (Pearson, 2012)

Steun, sturing en inspiratie

Er is steeds meer aandacht voor de hersenen[1] en recent onderzoek bevestigt dat de ontwikkeling van onze hersenen na de adolescentie door gaat tot in de volwassenheid. Het is bitter te weten dat juist in de fase van de adolescentie, waarin jongeren allerlei belangrijke beslissingen moeten nemen, die hersenontwikkeling tot ongewenst gedrag kan leiden. Gevoelens rijpen eerder dan het verstand (cognitieve controle) en in de praktijk is die ontwikkeling vooral zichtbaar bij jongens die zich impulsief en risicovol gedragen. Esther Keulers onderzocht de hersenontwikkeling van adolescenten en constateerde nieuwe verschillen tussen de geslachten in hun ontwikkeling naar volledige rijping[2]. Zo zouden mannen meer tijd nodig hebben dan vrouwen om een (hypothetische) situatie te kunnen beoordelen en vraagt het nemen van gemotiveerde beslissingen meer tijd voor mannen dan voor vrouwen.

Prof. Dr. Jelle Jolles concludeert dat de omgeving van de mens bepalend is voor een efficiënte groei en ontwikkeling van het brein. Volgens hem wordt hersenontwikkeling vooral bepaald door de kwaliteit van de steun, sturing en inspiratie die adolescenten (jongeren en ouderen!) van hun omgeving ontvangen. Juist door die drie, steun, sturing en inspiratie wordt de ontwikkeling van mensen gefaciliteerd. En,  zegt Jolles: een langzaam groeiende boom kan ook de hoogste worden.

 [1] www.jellejolles.nl

[2] Zie voor het proefschrift  http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=21278

Hoe ervaart u dat?

Onlangs ging de film Echte Jongens in première, een film van filmmaakster en moeder van zoon Melle, Katinka de Maar.  Melle is een van de hoofdpersonen in haar integer document dat handelt over de worsteling van een moeder met een zoon die moeite heeft om een plek in de basis- en middelbaar onderwijs te behouden. Melle is druk en past niet in het regime van de klas. De leerkracht en de school besluiten een dossier aan te leggen over zijn gedrag dat er toe leidt dat Melle het stempel ADD krijgt en naar aangepast onderwijs moet. Een poging om haar zoon terug op het regulier onderwijs te krijgen mislukt omdat de school gebruik van  Ritalin als voorwaarde stelt, en dat gaat de ouders te ver.

De filmmaakster besluit om zelf leraar basisonderwijs te worden om zo te kunnen begrijpen  waar de leerkracht voor staat.

De conclusie van de film is dat het onderwijs geen ruimte laat voor de jongens die dit nodig hebben.  Het contact met druk bezette en in regels en structuren gevangen veelal vrouwelijke leerkrachten is moeizaam.  De ene mannelijke leerkracht die in de film figureert, bindt de jongens met humor en persoonlijke opdrachten.

Uiteindelijk haalt Melle zijn middelbare school diploma, de vlag mag uit. De laatste beelden in de film gaan over Melle die een exercitie oefent als militair in opleiding. Hoe het verder gaat blijft in het midden. En juist dat vervolg is interessant.

Ook jongens die hun middelbare schooljaren hebben afgesloten met een diploma blijven hun tijd om de wereld op hun eigen manier te verkennen nog nodig hebben. Sommigen kost het jaren voor ze de vorm hebben gevonden waarin ze zich kunnen voegen naar wat de samenleving van hen vraagt.[1]

Dat het zo lang kan duren voordat jongens integreren in het systeem is voor velen, onderwijs mensen maar ook ouders, onbegrijpelijk en moeilijk aanvaardbaar. Hoe kan het dat die aardige en meest betrokken en gemotiveerde jongens zo veel tijd nemen om te doen wat zij willen doen? En wat betekent het eigenlijk voor hen die tussentijd?

 

Wat is uw verhaal?
Wat ziet u dat uw zoon doet?
Wat doet u daarmee?

Wilt u uw verhaal laten horen?
Reageer via de knop elders op de site.

 [1] In haar verslag schrijft de Onderwijsinspectie (2012) dat het percentage WO-Bachelor studenten dat na 3 jaar de B haalt zorgelijk laag is (20%). Het aantal HBO studenten dat na 5 jaar een diploma haalt noemt de Inspectie laag (55%). In april 2013 schrijft de Inspectie dat in de periode 2011-2012 het diplomarendement (opnieuw) is gedaald en dat de uitval in het gehele hoger onderwijs is gestegen.

Echte Jongens, de film

Documentaire filmmaakster Katinka de Maar zal tijdens het Utrechtse filmfestival op 28 september 2013 haar film presenteren,
op 9 oktober komt de film bij de VPRO op televisie. Zie verder op  http://www.katinkademaar.nl/?SC=ProjectEchteJongens
e
http://www.filmfestival.nl/publiek/films/de-echte-jongens-film

In zijn recensie naar aanleiding van het debat in de Balie dat volgde op de premiere van de film, laat Jeroen van Goor hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles aan het woord en

…hij laat ‘er geen misverstand over bestaan. ‘We zijn te snel met diagnosticeren’ stelt hij (Jolles) , en de diagnose wordt veel te vaak gesteld. Het probleem is dat dat niet door een multidisciplinair team gebeurt, maar vaak door één specialist, bijvoorbeeld een orthopedagoog. Dat zou in de toekomst niet meer (moeten, pb) mogen’.

In De Psycholoog, maandblad van het Nederlands Instituut van Psychologen, november 2013.

krantfles

prof.dr. Eveline Crone in De Wereld Leert Door

‘Als je hersenen nog in ontwikkeling zijn’, zegt Crone, ‘heb je je ouders nodig om je te helpen’.

In deze uitzending van DWLD maakt prof.dr. Eveline Crone nog eens duidelijk hoe het kan gebeuren dat adolescenten de door hen voorgenomen taken in ‘the spur of the moment’ versloffen.  Ze onderstreept het belang van steun door ouders. Zie:  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/208733

Wat de rol van ouders is in de opvoeding van hun kinderen wordt duidelijk in het proefschrift van Jessy Siongers. Zij stelt dat ouders van wezenlijke invloed zijn in de ontwikkeling van de houding van hun kinderen,  en nog in de adolescentie  in belangrijke mate bepalen met welke instituties (opleiding, media en vrienden) zij in contact komen.

Zie voor het volledige proefschrift:http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2007_44.pdf 

Hoop des vaderlands en Deep secrets

Waarom het zo belangrijk is dat jongens ruimte houden voor vriendschappen
In een door Harvard als ‘outstanding’ beoordeeld onderzoek van Niobe Way (2011) komt naar voren dat jongens adolescenten een ‘crisis of connections’ ervaren. Als jongens mannen worden, zegt Way,  zijn zij geneigd om het contact met hun verlangens en hun vriendschappen, en uiteindelijk het contact met zichzelf te verliezen. Volgens de auteur hebben jongens behoefte aan een meer ruimte om hun mannelijkheid vorm te geven. Ruimte die rekening houdt met hun verlangen naar emotionele intimiteit, een vorm die compenseert voor de afbraak van familiebanden, empathie en sociale binding, en de nadruk op onafhankelijkheid, individualisme en consumptie  die onze samenleving kenmerkt.
Lees verder: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674072428

Over het onderzoek van Way heeft recent een aansprekend artikel in Chigago Tribune gestaan, zie: http://www.chicagotribune.com/features/tribu/sc-fam-0619-boys-friendship-20120618,0,150709,full.story

Opgroeiende jongens in historisch perspectief
In december 2011 is de historicus Angela Crott gepromoveerd op het beeld van de jongen in de opvoedingsliteratuur van 1882 tot 2005. Deze publicatie is een mustread voor betrokken opvoeders.  Het proefschrift wordt integraal op het internet aangeboden: http://100jaarorthopedagogiek.nl/100jaarPDF/PDF/free/Proefschrift%20Crott.pdf .

 

bier

Hulpmiddelen

Veel studenten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die hun universiteit aanbiedt om zich te vormen en trainen in meer studietaakgericht gedrag. Studie-adviseurs weten veel en kunnen belangrijk ondersteunen. Maak op tijd gebruik van hun diensten.
Het loont om te onderzoeken welke mogelijkheden voor ondersteuning, training en vorming op de universitaire websites is geplaatst. Onderstaande links komen van de RU Groningen en van de RU Leiden.

Onderstaande link brengt de student naar een testje dat inzicht geeft in het uitstelgedrag.

http://www-dsz.service.rug.nl/bss/so/topics/tests/lpsset.htm

En deze test geeft een beeld van het soort problemen dat de student tijdens het studeren ervaart.

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/websmart.html

Deze beide testjes bieden informatie aan de hand waarvan u de reflectie met uw zoon kunt voorzetten, en afspraken kunt maken voor actie. Onderstaande presentatie informeert over het waarom van gedrag: waarom doen mensen de dingen die ze doen?

De presentatie gaat over motivatie en laat zien wat zoal over dit onderwerp is gezegd. Verschillende wetenschappers hebben zo hun visie op wat motivatie is. Dat betekent dat niet één theorie over dit thema bestaat maar verschillende. Duidelijk is dat motivatie een complex proces is waarin veel factoren een rol spelen. Naast de genoemde motieven spelen nog determinanten zoals ‘wat vindt mijn omgeving ervan als ik dit doe?’, ‘kan ik eigenlijk wel wat ik wil?’ en ‘wat vind ik eigenlijk van het resultaat dat ik verwacht van deze inspanning?’.
Deze determinanten worden elders in deze website nader toegelicht. Zo kunt u lezen over faalangst (als factor van betekenis in het antwoord op de vraag ‘kan ik eigenlijk wel wat ik wil?’). Motivatie waarom mensen de dingen doen

 

 

Het belang van time management (TM)

Time management (TM) is een term uit de managementliteratuur.  TM is geweldig behulpzaam voor iedereen die een agenda nodig heeft. Met een beetje diversiteit in je programma is het handig om te weten hoeveel tijd  je beschikbaar hebt voor welke taak.

TM maakt het mogelijk om je eigen tijd, ritme en gewoonten te leren kennen. Je maakt inzichtelijk hoeveel uur je doorgaans slaapt en hoeveel tijd je nodig hebt voor het opstarten ’s ochtends. Met TM wordt duidelijk hoeveel tijd nog open is, en wat je ermee kan doen. De volgende link wijst naar een informatieve pagina van de afdeling studieondersteuning van de RU Leiden. Doe er je voordeel mee!

http://studietips.leidenuniv.nl/time-management.html

 

Uit een heel andere hoek komt de volgende link met inzichten, en ook een lijstje relevante literatuur.

http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/pdf/time.pdf

 

Lekker doen met je tijd

Wat je kunt doen met je tijd is het thema van een artikel Marli Huijer, Civis Mundi hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam en Lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagsche Hogeschool op de website van D66.

Huijer observeert dat wij alles kunnen doen in ons leven op bijna elk moment: een kerstdiner terwijl het zomer is, en je 21-diner als je bijna 23 wordt. Op elk moment van de dag kunnen doen wat je wilt maakt echter dat het standpunt dat je ‘dag erop zit’, of ‘vanavond moet ik werken’ nauwelijks gezag heeft. Flexibilisering en individualisering van tijdsordening ondermijnen zeggingskracht van sociale ritmes. Studenten die het ritme van hun dagelijks leven nog niet hebben gevonden zijn zwichten makkelijk voor de verleiding dóór te gaan.

De onderzoeker betoogt dat evenwichtig tijdbeheer helpt om het ritme van het leven te vinden dat je goed past. Lees verder op http://site.d66.nl/d66nl/item/lekker_snel_lekker_langzaam

 

 

x